Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg

Резултати от изпълнението на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”

С изпълнението на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”, финансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, е подобрено цялостното състояние на Античния керамичен център край Павликени. Направенни са консервация и реставрация на античните сгради и пещи, подобрена е туристическата инфраструктура, създадени са условия за развитие на различни видове творчески туризъм, популяризирано е в страната и чужбина културното наследство на България.