Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

Програма БГ08 обхваща редица дейности, свързани с консервация на културно наследство и насърчаване на многообразието в изкуството и културата. Средствата по програмата са отпуснати за осъществяването на проекти по следните мерки:

Мярка 1: „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Тя е с бюджет 7 106 470 евро. Мярката е насочена към реставриране, обновяване и възстановяване на сгради от културното наследство; представяне чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи; дейности за предпазване на пространства от културното наследство и музеи на открито. 

Мярка 2: „Документиране на културната история”

Бюджетът на тази мярка е 2 935 000 евро. Тя е насочена към проектни идеи за дигитализиране на обекти от културното наследство; създаване на дигитални центрове за културно наследство в културни институции или университети.  

Мярка 3: „Достъпност на културното наследство за обществеността”

Тази мярка е с бюджет 1 594 412 евро. Нейната насоченост е към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове; отваряне за посетители на сгради от културното наследство; създаване на нови дигитални интернет бази данни, свързани с култура.  

Мярка 4: Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”

Бюджет на мярката: 788 235 евро. Малката грантова схема е насочена към организиране и осъществяване на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство. 

 

Официален уебсайт на Програма БГ08:

www.culture-eea-bg.org/