Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

Страните донори на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 са Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Подробна информация може да бъде получена от официалните интернет страници:

www.eeagrants.org

www.eeagrants.bg