Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

Проектът представя модел на опазване и експонация на открито на съоръжения за производство на антична червенолакова и сиво-черна керамика и създава условия за представяне на съвременни приложни изкуства чрез технологиите на древността. Предвижда реставриране, обновяване и опазване на антично културно наследство на общностите от Дунавската равнина и развива исторически създадени градски културни ресурси, като основа за развитието на културен и творчески туризъм.

Проектът ще представи пример за възможности за двустранни проекти с държавите-донори, поради интерес към керамичните технологии и тяхното прилагане, за изработване на реплики на антични керамични предмети и за включване на тези технологии в съвременния дизайн и градоустройство.

Проектът допълва градската среда на Павликени с алтернативно културно пространство за културни събития на открито.