Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

Дейност 1- Организация и управление на проекта
Очаквани резултати – създаване на екип от експерти за организация и управление на проекта. Създаване на условия за техническото му изпълнение, провеждане на процедури по ЗОП. Постигане на прозрачно и ефективно управление на проекта.

Дейност 2 - Провеждане на обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на дейности и продукти и техническо изпълнение на строително-укрепителните и консервационно-реставрационните дейности. 
Очаквани резултати – проведени обществени поръчки по ЗОП за инженеринг на строително-ремонтните и консервационно-реставрационните дейности, строителен и инвеститорски надзор, ревитализиране на обекта чрез интерактивни технологии, информация и публичност, сключване на договори чрез директно възлагане за одит по проекта, преводи, доставка на офис консумативи. 

Дейност 3 - Ревитализация на откритото пространство
За популяризиране и създаване на атрактивност на културния обект, се предвиждат дейности свързани с изработката на холограми. Те са една рядка възможност знакови археологически експонати, да се представят реалистично представени пред широка публика, без да е необходимо физическото присъствие на оригиналите. 
Очаквани резултати – изработване на 30 броя холограми, които ще пресъздават откритите артефакти на територията на археологическия парк. 

Дейност 4 - Развитие на музей на открито 
Очаквани резултати – създаване на Експозиционен план за музея на открито и адаптирането му към доставената инфраструктура за интерактивно представяне на дигитални експозиции, свързани с историята на керамичните технологии в Европа, и по света; създаване на модел в умален мащаб на комплекса от исторически керамични пещи около вила рустика, въз основа на историческите писмени извори и наличните гравюри от миналото представяне на изложбата на музея в страните донори, чрез телеконферентен мост; създаване на план за управление на археологическия парк и експозиционната му среда, като културна ценност.

Дейност 5 - Информация и публичност
С цел повишаване на прозрачността и информираността на гражданите и медиите, и даване на видимост за използването на ФМ на ЕИП 2009-2014, са предвидени мерки за информация и публичност. 
Очаквани резултати – 2 броя пресконференции, 8 броя публикации в медиите, 10 000 броя информационни брошури, създаване лого на проекта, изработване и монтиране на 2 билборда, 4 броя постоянни табели, 2 броя офис табели, създаване и поддръжка на уебсайт на проекта.