Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

• Гражданското общество, в т. ч населението на община Павликени – 28 186 жители; 

• Малцинства – не по малко от 20 роми ще бъдат ангажирани в програма за социално включване свързана с дейностите по благоустрояване по проекта, както и в обучение по антични керамични технологии, 

• Заинтересовани от развитието на керамичното европейско културно наследство и дву-/многостранните културни отношения между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия- не по малко от 20, представители на институти свързани с развитие и опазване и експониране на керамично културно наследство от страните донори; 

• Изследователи, студенти и ученици по приложни изкуствата и съвременен интериорен и градски дизайн, туристи, и всички търсещи възможности да задълбочат знанията си в сферата на културното и историческо наследство – 3500; 

• Културни институти, организации с идеална цел и др. – не по малко от 5;

За грантовете на ЕИП Чрез безвъзмездни финансови средства от грантовете на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономически различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Тези страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

За периода 2009-2014 г., грантовете на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество са в размер на 1,79 милиарда евро. Норвегия допринася с около 97% от общото финансиране. Безвъзмездната финансова помощ е налична за усвояване от НПО-та, изследователски и академични институти, и обществения и частния сектор в 12-те най нови страни-членки на ЕС, както и Гърция, Португалия и Испания. Съществува широко сътрудничество със субекти от страните-донори, и сътрудничество може да продължи да се изпълнява до 2016 г. 

Ключови области на подкрепа са опазване на околната среда и климатични промени, проучвания и стипендии, гражданско общество, здраве и деца, равенство между половете, и културно наследство. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Павликени и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.